จักษุแพทย์

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางการแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์ & เลนส์เสริม ICL

Doctors

จักษุแพทย์

ICL center วิภาวดี มีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางการแก้ไขสายตาด้วยเลนส์เสริม ICL ที่ผ่านการอบรมและมีประสบการณ์สูง
เรียนจบแพทย์เฉพาะทาง จักษุแพทย์สาขากระจกตาและการแก้ไขสายตา Cornea and Refractive Surgery จากต่างประเทศทุกท่าน

พ.ญ. ฐิดานันท์ รัตนธรรม

จักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์เเละเลนส์เสริม ICL

พญ.ฐิดานันท์ รัตนธรรม จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล และได้เริ่มทำ LASIK มาตั้งแต่ปี 2540 ซึ่งนับเป็นปีที่มีการนำ LASIK มาใช้แก้ปัญหาสายตาในประเทศไทยเป็นครั้งแรกที่โรงพยาบาลรามาธิบดี อีกทั้งยังได้รับการ Full trained ด้าน Cornea and refractive surgery fellowship จากประเทศสหรัฐอเมริกา

Experience

พ.ศ. 2538–2534

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ปริญญาแพทยศาสตร์เกียรตินิยม

พ.ศ. 2541–2542

Department of Ophthalmology, Washington University of Missouri, USA  Certificate of Cornea and Refractive Surgery Clinical Fellowship (แพทย์เฉพาะทางสาขาต่อยอดสาขากระจกตาและการแก้ไขสายตา, ทางคลีนิค)

พ.ศ. 2537–2540

ภาควิชาจักษุวิทยาโรงพยาบาลรามาธิบดี คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี วุฒิบัตรแพทย์เฉพาะทางสาขาจักษุวิทยา

พ.ศ. 2542–2543

Cornea Service, Wills Eye Hospital, Thomas Jefferson University, Philadelphia, USA  Certificate of Cornea Research Fellowship(แพทย์เฉพาะทางสาขาต่อยอดสาขากระจกตา, ทางการวิจัย)

MORE INFO

หลังจากกลับมา แพทย์หญิงฐิดานันท์ได้ทำงานในฐานะจักษุแพทย์เฉพาะทางกระจกตาและการแก้ไขสายตาด้วยแสงเลเซอร์มาตลอด ตั้งแต่ปี 2543 ทั้ง LASIK PRK รวมทั้ง เป็นแพทย์ที่ชำนาญการใช้โปรแกรมPresbyond / LBV(Laser Blended Vision)แก้ไขสายตายาวตามอายุ
นอกจากการทำ LASIK เพื่อแก้ไขสายตาแล้ว พญ.ฐิดานันท์ ยังมีประสบการณ์ในการผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา Corneal transplant และการปลูกถ่ายเสต็มเซลของผิวตา Limbal Stem cell transplant

ได้รับการรับรองให้เป็น ICL certified surgeon

สำหรับเลนส์เสริม ICL ในปี 2549 พญ.ฐิดานันท์ ได้รับการรับรองให้เป็น ICL certified surgeon
นับเป็นจักษุแพทย์รุ่นแรกที่ได้รับการอบรม full trained certified course จากต่างประเทศ

หลังจากนั้นแพทย์หญิงฐิดานันท์ได้ใช้ความรู้และวิชาการที่ได้มาทำการผ่าตัดใส่เลนส์เสริม ICLในประเทศไทยตั้งแต่ ICL รุ่นเดิม V4B ที่ยังต้องยิง Yag Laser ขยายรูระบายน้ำในตาก่อนทำผ่าตัด จนกระทั่งมาถึงรุ่น V4C และ V5 ในปัจจุบัน

นอกจากนี้ แพทย์หญิงฐิดานันท์ ยังได้รับเชิญให้ไปประชุม International ICL User Meeting ซึ่งจัดขึ้นที่ต่างประเทศ เป็นงานประชุมระดับโลกที่เชิญจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ICL มาประชุมร่วมกัน เพื่อการแลกเปลี่ยนความรู้และพัฒนาเลนส์เสริมICL

อีกทั้งยังเป็นวิทยากร Trainer ของ ICL Certified course ให้กับจักษุเเพทย์ในประเทศไทยในการทำเลนส์เสริมICL และมีจักษุเเพทย์จากที่ต่างๆมาศึกษาดูงานกับ เเพทย์หญิงฐิดานันท์ รัตนธรรม ที่ ICL Center วิภาวดีอยู่เป็นประจำ

รศ.นพ.มานะพล เล็กสกุล

ความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง: จักษุแพทย์รักษาการเเก้ไขสายตาด้วยเลเซอร์ เเละเป็นเเพทย์รุ่นเเรกที่เริ่มทำเลสิคในช่วงปี 2540 ซึ่งเป็นปีที่มีการนำเลสิคเข้ามาในประเทศไทยเป็นครั้งเเรกของประเทศไทย
ปริญญาบัตรและสถาบัน: แพทยศาสตร์บัณฑิต วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า
แพทย์ประจำบ้าน: สาขาจักษุวิทยา โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า เป็นหัวหน้าฝ่ายกองจักษุเเพทย์โรงพยาบาลพระมงกุฏเกล้า เเละเป็นอาจารย์เเพทย์เเละสอนนักศึกษาจักษุเเพทย์

การอบรมเฉพาะทาง

วุฒิบัตร

การศึกษา

น.พ. ธีรวีร์ หงษ์หยก

นพ. ธีรวีร์เป็นแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการผ่าตัดแก้ไขสายตา (PRK/ LASIK/ ReLex/ ICL) ต้อเนื้อ ต้อกระจก การผ่าตัดเปลี่ยนกระจกตา และโรคของกระจกตา ปัจจุบันยังเป็นแพทย์ที่ชำนาญการใช้โปรแกรม LBV(Laser Blended Vision)แก้ไขสายตายาวตามอายุได้อีกด้วย

จบการศึกษาแพทยศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับที่ 1 จากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และขณะที่เป็นแพทย์ประจำบ้านจักษุวิทยา สอบได้คะแนนสูงสุดของประเทศไทยในการสอบ Basic Science Course in Ophthalmology ของราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย, ได้รับเลือกเป็นหัวหน้าแพทย์ประจำบ้านและได้รับรางวัล Best Ophthalmology Resident Award

ปัจจุบันรับราชการเป็นจักษุแพทย์ กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลราชวิถี สอนแพทย์ประจำบ้านจักษุวิทยาและนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ,เป็นแพทย์ที่ปรึกษาด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาที่ สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี ,ที่ Advanced LASIK Center โรงพยาบาลวิภาวดี และโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียงหลายแห่ง
เป็นผู้ช่วยเลขาธิการราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แห่งประเทศไทย และในปี พ.ศ. 2556-2557ได้เป็นคณะกรรมการจัดการประชุม the first congress of ASEAN Ophthalmology Society (AOS) ที่ประเทศไทย

ประวัติการศึกษา

พญ ศิริลักษณ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยา

พญ.ศิริลักษณ์ เกษมสันต์ ณ อยุธยาสำเร็จการศึกษา แพทย์ศาสตร์บัณฑิต คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล (เกียรตินิยมอันดับ1)จากนั้นได้ศึกษาต่อเพื่อเป็นจักษุแพทย์เฉพาะทางด้านกระจกตาและการแก้ไขสายตาผิดปกติ ที่คณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ปัจจุบัน เป็นจักษุแพทย์ เฉพาะทางด้านกระจกตา และการรักษาสายตาผิดปกติโรงพยาบาลทหารผ่านศึก และโรงพยาบาลเอกชนที่มีชื่อเสียง และจักษุแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการรักษาสายตาผิดปกติที่ ศูนย์เลสิค โรงพยาบาลวิภาวดี และปัจจุบันยังเป็นแพทย์ที่ชำนาญการใช้โปรแกรม LBV (Laser Blended Vision)แก้ไขสายตายาวตามอายุได้อีกด้วย

ประวัติการศึกษา

ประกาศนียบัตรและวุฒิบัตร

พญ ดวงพร อารยะพงษ์

พญ.ดวงพร เป็นแพทย์ผู้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการผ่าตัดแก้ไขสายตาด้วยแสงเลเซอร์(PRK/ LASIK) ต้อเนื้อ ต้อกระจก การผ่าตัดปลูกถ่ายกระจกตา และโรคของกระจกตาเเละเป็นเเพทย์ที่มีความชำนาญในการใช้โปรเเกรมรักษาสายตายาวตามอายุด้วยโปรเเกรม LBV (Laser Blended Vision) ซึ่งมีเพียง 3เเห่งในประเทศไทยเท่านั้น
ปัจจุบันรับราชการเป็นจักษุแพทย์ กลุ่มงานจักษุวิทยา โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า สอนแพทย์ประจำบ้านจักษุวิทยาและนักศึกษาแพทย์ วิทยาลัยแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม,เป็นแพทย์ที่ปรึกษาด้านกระจกตาและการผ่าตัดแก้ไขสายตาที่โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า ,และที่ Advanced LASIK Center โรงพยาบาลวิภาวดี

ประวัติการศึกษา